Saturday, April 14, 2007

"मराठी राष्ट्रवाद"

राष्ट्रवाद हा शब्द संस्कॄतीबद्दलच्या चर्चेसाठी सयुक्तिक वाटत नाही. कारण "मराठी संस्कॄती" हा विषय जेंव्हा आपण हाताळतो तेंव्हा आपण महाराष्ट्रातल्या प्रादेशिक संस्कॄतीबद्दल बोलत आहोत. संस्कॄती आणि राष्ट्रवाद ह्या दोन्ही गोष्टी जितक्या वेगळ्या तितक्याच व्यापक आहेत. राष्ट्रवाद हा मराठी असू शकत नाही, कारण मराठी संस्कॄती ही राष्ट्रव्यापी नसून आसेतुहिमाचल पसरलेल्या भारत राष्ट्राचा तो फक्त एक भाग आहे. भारत राष्ट्र हा जर एक ग्रंथ असेल तर मराठी हे त्याचे एक प्रकरण आहे. भारताच्या सार्वभौम सत्तेची उभारणी ही अनेक संस्कॄती आणि परंपरांच्या संगमातून झालेली आहे. त्यामुळेच ह्या राष्ट्राला एक संघराज्य किंवा गणराज्य म्ह्टले गेले आहे. आणि म्हणून जेव्हा आपण राष्ट्रवाद हा शब्द वापरतो तेव्हा त्या शब्दाच्या व्याप्तीला आपण मराठी ह्या एका छोट्याशा चौकटीत बसवता कामा नये. राष्ट्रनिर्मितीमध्ये इतर संस्कॄतींचेही तितकेच योगदान आहे हे विसरून चालणार नाही.
दुसरी गोष्ट संस्कॄतीबाबत.... ओंकारने पहिला प्रश्न 'संस्कॄती म्हणजे नेमके काय?' असा विचारला आहे. वरती म्हटल्याप्रमाणे संस्कॄती ह्या शब्दाची व्याप्तीही फार मोठी आहे. संस्क्रॄती म्हणजे एखाद्या धर्माने दिलेली शिकवण, एखाद्या प्रेषिताने दिलेला संदेश किंवा एखाद्या कायद्याने लिहून ठेवलेली नियमावली नव्हे. संस्कॄती ह्या शब्दाच्या अर्थाला अनेक पैलू आहेत. सर्वात पहिला पैलू म्हणजे एखाद्या घरातली संस्कॄती. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, संस्कॄतीचा पहिला धडा हा आपल्या घरातच गिरविला जातो. आपण नेहमीच म्हणतो, अमूक एकजण हा एका सुसंस्कॄत कुटुंबातला आहे. याचा अर्थ असा की सर्वप्रथम संस्कॄती ही व्यक्तिगत असते. कुटुंबानंतर एखादी व्यक्ती जसजशी सामाजिक संपर्कात येत जाते तसतशी संस्कॄतीची व्याख्या व्यापक होत जाते. त्यातूनच एखाद्या गावाची संस्कॄती, एखादी प्रादेशिक संस्कॄती आणि शेवटी राष्ट्रीय संस्कॄतीचा उगम होतो. तात्पर्य असे की, संस्कॄती ही एक नियमावली नसून व्यक्तिगत सद्सद्विवेकबुध्दीपासून ते देशापर्यंत निर्माण झालेल्या समाजाचे ते एक मूल्याधिष्टान आहे.

संस्कॄती ही संकल्पना इथेच थांबत नाहे. फक्त एका देशापुरतीच मर्यादित न राहता तिची व्याप्ती पुढेही वाढतच राहते. उदा. पौर्वात्य संस्कॄती, पाश्चिमात्य संस्कॄती, मध्य आशियाई संस्कॄती, युरोपीय संस्कॄती. हे सगळे शब्द म्हणजे संस्कॄतीच्या प्रदेशातीत विस्ताराचे दाखले आहेत.
संस्कॄतीचे इतर पैलू म्हणजे धार्मिक संस्कॄती, सामाजिक संस्कॄती आणि आर्थिक संस्कॄती. जगातल्या प्रत्येक देशामध्ये जसे धार्मिक आणि सामाजिक परंपरांमधले फरक आहेत तसेच आर्थिकदॄष्ट्याही अनेक फरक आहेत. हे फरक त्या त्या देशाच्या आर्थिक संपन्नतेतून उद्भवलेले आहेत. पाश्चिमात्य देशांमध्ये सर्व प्रकारच्या ऐहिक सुखोपभोगांची साधने आर्थिक संपन्नतेने उपलब्ध करून दिलेली आहेत. तिथला सामान्य माणूस जगातील इतर सामान्यांपेक्षा जास्त आर्थिक ताकदीचा आहे. त्यामुळे त्यांची आर्थिक संस्कॄती सढळ हाताने खर्च करायला शिकवते. परंतु भारतासारख्या देशातील सामान्य माणसाची आर्थिक संस्कॄती त्याला बचत करायला शिकवते.

पुढचे काही प्रश्न.....
"असे कोणते अंश आहेत जे केवळ मराठी संस्कॄतीतच आहेत?"
"असे कोणते अंश आहेत जे इतर संस्कॄतींमध्येही आढळतात?"
"तो प्रभाव त्यांच्यावर मराठी संस्कॄतीमुळे झाला की त्याउलट झाले?"

ह्या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे एकमेकांमध्ये दडलेली आहेत. मी पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, संस्कॄती ही कुठे लिहून ठेवलेली किंवा कोणी नेमून दिलेली नसते. आणि तसेच संस्कॄतीला प्रादेशिक सीमाही नसतात. प्रदेशांच्या सीमा मनुष्य ठरवतो. पण संस्कॄतीला तो कोणत्याही सीमेत अडकवू शकत नाही. उदा. भाषासंस्कॄती; भारतात जरी कित्येक प्रांतांत कित्येक भाषा बोलल्या जात असल्या तरी प्रत्येक भाषेत आपल्याला इतर संस्कॄतींमधून आलेले शब्द सापडतात. मराठीतही कित्येक शब्द उर्दू, फारसी, हिंदी, आणि इतर भाषांतून आलेले आहेत. थोडक्यात सांगायचे झाले तर जगातील सर्व संस्कॄत्या काही प्रमाणात एकमेकांपासून प्रेरित असतात आणि काही प्रमाणात त्या इतर संस्कॄत्यांवर आपला प्रभाव पाडत असतात. मराठी संस्कॄती याला अपवाद नाही. शेवटी एखाद्या संस्कॄतीला जपतो तो माणूसच... आणि संस्कॄती जपतो म्हणजे तो नेमके काय करतो? आपल्या सद्सद्विवेकबुध्दीनुसार तो चांगले काय आणि वाईट काय याची शहानिशा करून आपली आचरणमूल्ये निश्चित करतो. थोडक्यात संस्कॄती जरी विश्वव्यापक असली तरी तिची जपणूक व्यक्तिगत पातळीवरच होते. म्हणजेच, संस्कॄती म्हणजे व्यक्तिगत सदाचरणाचा परिपाठ असतो. सदाचरणाची उत्पत्ती ज्ञानातून होते. आणि ज्ञान हे तर प्रदेशापुरतेच काय तर संपूर्ण ब्रम्हांडापुरतेही सीमित राहू शकत नाही. त्यामुळे, जेंव्हा मनुष्य ज्ञानाच्या प्रादेशिक सीमा ओलांडतो, तेंव्हा तो एकतर आपल्या प्रादेशिक संस्कॄतीचा प्रभाव इतरांवर पाडतो किंवा उलट इतर संस्कॄतींपासून प्रभावित होतो. मला हे म्हणायचे नाही की एखाद्या संस्कॄतीचे काही वेगळेपण नसते. निश्चितच ते असते... तसे जर नसते तर सगळ्या संस्कॄत्या आपापले अस्तित्त्व सोडून एकजीव झाल्या असत्या. प्रत्येक संस्कॄतीचा वेगळेपणा भाषा, साहित्य, आणि कला यामधून जपलेला असतो. माणसाच्या मनाची एक प्रवॄत्ती असते की अशा प्रकारचे वेगळेपण फक्त आपणच आपल्या संस्कॄतीत जपल्यासारखे त्याला वाटत असते. याचे कारण असे असते की इतर संस्कॄत्यांची ओळख तर सोडाच त्याला त्याची माहितीही नसते. यात त्याचा काही दोष नाही. ही त्याचे नैसर्गिक प्रवॄत्तीच आहे.

वरील अभिप्राय वाचून प्रश्नकर्त्याने राग मानू नये. कारण अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी अनेक संस्कॄत्यांचे सखोल ज्ञान असणे आवश्यक आहे. मराठी संस्कॄतीतील ज्ञानाची देवाणघेवाण भारतातील किंवा जगातील कुठपर्यंतच्या संस्कॄत्यांशी झालेली आहे आणि कोणकोणत्या इतर संस्कॄत्यांमधील ज्ञानाचे आदानप्रदान मराठीशी झालेले आहे याचे समग्र अध्ययन करावे लागेल. इतके करूनही फक्त भाषा, रूढी-परंपरा, आणि कला यांतील संस्कॄत्यांना जोडणारे दुवेच सापडतील. व्यक्तिगत संस्कॄतीचे काय?

आणखी पुढचे काही प्रश्न.....
"मराठी माणसांनी इतर संस्कॄत्यांना किती प्रमाणात आपलेसे करावे? असे करणे अनिवार्य आहे काय? स्वराष्ट्रात असं करणं अनिवार्य कसं बरं झालं?"

हा प्रश्न मांडताना काही संभ्रम झाल्यासारखा दिसतोय....
स्वराष्ट्र कधी कुठल्या दोन संस्कॄतींना एकमेकांचा संबंध येण्यापासून रोखते काय? स्वराष्ट्रात इतर संस्कॄतींवर निर्बंध लादले जातात काय? खुद्द हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पत्रव्यवहार किंवा त्यांच्या राज्यकारभारातील कागदपत्रांचे अंश वाचायला मिळाले तर जरूर वाचावे. फार लांब कशाला, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे जुन्या चौथीच्या अभ्यासक्रमातील ईतिहासाचे पुस्तक किंवा त्याच अभ्यासक्रमातील आठवीच्या मराठीच्या पुस्तकांतील दादा धर्माधिकारींचा धडा (...नाव आठवत नाही) वाचावा. त्यात शिवाजीराजांनी गोवळकोंड्याच्या कुतुबशहाला जाउन मिळालेला आपला सावत्र भाऊ व्यंकोजीच्या नावे लिहिलेले पत्र वाचायला मिळेल. त्यातली संपूर्ण भाषा ही जरी मराठी असली तरी जवळजवळ अर्ध्याहून अधिक शब्द उर्दू आहेत. (उदा. "जिम्मेदारी, मुलाहिजा, मुल्क, वतन ई.)खुद्द स्वराज्याच्या संस्थापकाने ही सांस्कॄतिक अस्पॄश्यता बाळगलेली नाही. खुलेपणाने त्यांनी मुघलांच्या भाषासंस्कॄतीचा अंगिकार केलेला आहे. कारण तसे करणे म्हणजे स्वराज्याशी प्रतारणा असे कधीच वाटले नाही. त्यांच्या अंगी तो आत्मविश्वास जन्मजातच होता. म्हणून इतर संस्कॄतीमधून आपल्याला काही शिकायला मिळत असेल तर त्याला काहीच हरकत नसावी. आपल्याला असं करताना जर स्वराष्ट्रावर आक्रमण होत आहे असं जर वाटत असेल तर माझ्या मते तो आत्मविश्वासाचा अभाव आहे आणि आपल्या मनांतील असुरक्षिततेच्या भावनेचं द्योतक आहे. (again.... pl not to be taken personal!!!)

"मराठी संस्कॄतीचे संगोपन आणि तिचा विकास करण्यासाठी एक नीलचित्र (????) आखले पाहिजे काय?"


नीलचित्र.... ब्लू प्रिन्ट या इंग्रजी शब्दासाठी पर्यायी शब्द...
आराखडा म्हणू शकला असतास की रे...!!!! शब्दशः भाषंतर करायची काय गरज होती?.... असो.

"मराठी भाषेला व संस्कॄतीला प्रचलित व सुप्रसिध्द करण्यासाठी काय मोहिमा आखल्या पाहिजेत?"

फक्त एकच गोष्ट करायला हवी.... "मराठीला घराघरांतून सांभाळायला हवे".
नव्या पिढीला मराठी भाषा, कला आणि साहित्यक्षेत्रातील मराठी भाषेचे योगदान याची जाणीव करून द्यायला हवी. इंग्रजी भाषा आणि संस्कॄतीचे ज्ञान जरी स्पर्धात्मक युगात अत्यावश्यक आसले तरी घरांघरांतून मराठी जगली पाहिजे. मराठी भाषेत इंग्रजी शब्दांना पर्याय शोधून मराठीचे महत्त्त्व वाढत नाही किंवा इंग्रजीचेही कमी होत नाही. आपल्या भावी पिढीचाही विचार होणे गरजेचे आहे. आपली मुले जरी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकवावी असे मनापासून जरी वाटत असले तरी त्यांना मराठी भाषा, मराठी ईतिहास, मराठी संतसाहित्य, मराठी कलाविष्कार, मराठी लोककला इ. पासून वंचित ठेवू नये. त्यांना या सगळ्यांची ओळख पालकांनी आपली सांस्कॄतिक जबाबदारी म्हणून लहानपणापासूनच द्यायला हवी. आपल्या मुलांच्या मनामध्ये मराठीविषयी आस्था निर्माण करायला हवी. उद्या उठून त्यांनी "Tukaram was a great poet, he was a great saint"; असं घोकत बसण्याची वेळ येवू देता कामा नये. अन्यथा तुकोबांनी म्हटल्याप्रमाणेच... "आंधळिया हाती दिले मोती जैसे वांया जाय" अशी परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही. तुकोबा जसे म्हणतात... "अर्भकाचे साठी, पंते हाती धरिली पाटी", त्याप्रमाणे मातापित्यांनी आपल्या अर्भकासाठी स्वतः पंत होउन हातामध्ये पाटी धरणे आवश्यक आहे. मराठीचा 'म' शाळेत जरी शिकवला नाही तरी पालकांनी मुलांच्या हातातील पाटीवर त्यांच्यासोबत तो गिरविला पाहिजे. संस्कॄतीचा विकास जर करायचा असेल तर संस्कॄतीची जपणूक केलीच पाहिजे. आणि संस्कॄतीची जपणूक करायची तर तिच्या मुळाशी पाणी घातले पाहिजे.... म्हणजे संस्कॄतीचे उगमस्थान "घर".... तिथेच तिला जपले पाहिजे.

"इतर संस्कॄतींमध्ये 'प्रदूषित' व 'व्यसनी' झालेल्या लोकांनी मराठी संस्कॄतीकडे पुनरागमन कसे करावे"....

इथे पुन्हा एकदा संभ्रम झालेला आहे.

एखादा समाज म्हणजे "संस्कॄती" आणि "विकॄती" या दोन्ही गोष्टींचे मिश्रण असतो. आपण फक्त मराठी संस्कॄतीला सुसंस्कॄतपणाचे सर्टिफिकेट देणं चुकीचं आहे. माणूस प्रदूषित आणि व्यसनी काय फक्त इतर संस्कॄतींमुळेच होतो काय? "आपला तो बाब्या आणि दुस-याचं(dusaryaacha) ते कार्टं" अशा प्रकारचा हा न्याय झाला. विकॄती ही मराठी माणसांमध्येही होती... आहे... आणि राहणारच. महाराष्ट्रात हुंडाबळी कधीच झाले नाहीत काय? इथे चो-या लूट्मार कधीच नव्हती काय? सामाजिक विषमता इथे पूर्वापारपासून चालत आलेली आहे, म्हणूनच सामाजिक न्यायासाठी झिजलेले फुले-शाहू-आंबेडकरांसारखे नेते याच संस्कॄतीत जन्माला आले. महर्षी कर्वे, महर्षी वि.रा. शिंदेंसारखे स्त्रियांच्या हक्कासाठी लढलेले महापुरुष याच मातीत जन्मले.... का त्यांना संघर्ष करावा लागला? इथे स्त्रियांचे शोषण होत नव्हते काय? खुद्द शिवाजीराजांचा वंशज छत्रपती राजाराम हा त्याच्या जीवनाचा शेवटचा काळ वगळता ऐषारामी आणि मद्यपी होता. गोपाळ गणेश आगरकरांना उगाचच 'सुधारक' म्हटले गेले काय? काय आणि कशात सुधारणा करायची त्यांना गरज होती? गांधीजींचा खून मराठी माणसाने केला नाही काय? छोटा राजन कोण आहे....? त्याचं नाव आहे राजन निकाळजे. अरूण गवळी काय मराठी संस्कॄतीचं प्रतिनिधित्व करतो काय? गुन्ह्यांची पंढरी मुंबई ही महाराष्ट्राचीच राजधानी ना?
सांगायचा मुद्दा असा की, मराठी संस्कॄती म्हणजे काही ठोकळेबाज साचा नव्हे की ज्यात फक्त आदर्श, शुद्ध, सदाचारी लोक भरलेले आहेत. जो बाहेर गेला तो प्रदूषित आणि व्यसनी झाला. त्याला पुन्हा ह्या साच्यात बसवायचे तर काहीतरी शुद्धीकरण मंत्र वगैरे कोणाकडे आहे काय? अशा प्रकारची चिकित्सा करणारा वरील प्रश्न वाटतो. प्रश्नात मांडलेली मराठी संस्कॄतीची संकल्पना वास्तवापेक्षा स्वप्नाळू जास्त वाटते.
जो विकॄत असतो तो विकॄतीतच रमतो, त्याचे पुनरागमन संस्कॄतीकडे होत नसते. आणि झाले तरी हा काय संसदेसारखा आकड्यांचा खेळ आहे की काय?.... तुमचा एक कमी झाला, आमच्याकडे आला आणि आमचा त्यामुळे एक वाढला. जर त्याचे पुनरागमन झाले तर तो त्याच्या व्यक्तिगत प्रगतीचा भाग असतो. त्याने कुठल्यातरी प्रदेशाची संस्कॄती प्रबळ होते अशा संभ्रमात राहणे चुकीचे आहे.

पु.लं.च्या शब्दांत.....

शेवटी संस्कॄती म्हणजे बाजरीची भाकरी... वांग्याचे भरीत... गणपतीबाप्पाची मुक्त आरोळी. केळीच्या पानातील भाताची मूद आणि त्यावरचे वरण. उघड्या पायांनी तुडवलेला पंचगंगेचा काठ... मारुतीच्या देवळात एका दमात फोडलेल्या नारळातले उडालेले पाणी... दुस-याचा पाय चुकुन लागल्यावरदेखील आपण प्रथम केलेला नमस्कार.... दिव्या दिव्या दीपत्कार... आजीने सांगितलेल्या भुताच्या गोष्टी... मारुतीची न जळणारी आणि वाटेल तेव्हा लहान मोठी होणारी शेपटी.... दस-याला वाटायची आपट्याची पाने... पंढरपूरचे धूळ आणि अबीर यांच्या समप्रमाणात मिसळून खाल्लेले डाळे आणि साखरफुटाणे.... सिंहगडावर भरून आलेली छाती आणि दिवंगत आप्तांच्या मूठभर अस्थींचा गंगार्पणाच्या वेळी झालेला स्पर्श. कुंभाराच्या चाकावर फिरणा-या गोळ्याला त्याचे पाण्याने भिजलेले नाजूक हात लागून घाटदार मडके घडावे तस ह्या अदॄश्य पण भावनेने भिजलेल्या हातांनी हा पिंड घडत असतो. कुणाला देशी मडक्याचा आकार येतो तर कुणाला विदेशी कपबशीचा....

"पुण्य जयांच्या उजवाडाने फुलले अन परिमळले हो,
जीवन त्यांना कळले हो...
'मी'पण ज्यांचे पक्व फळापरी सहजपणाने गळले हो,
जीवन त्यांना कळले हो."

waril likhan Orkut chya marathi rashtrawaad discussion madhil aahe...wachnaryani bodh ghenya sarkhe thode far nakkich aahe....
maazhi kiwaa aaplya saglyanchi ekach apeksha asayala hawi ki...marathi bhasha/sanskriti la begadi premachi kiwaa wayfal bhitichi garaj nasun tila kharya arthane janun ghenychi aahe...kay mhanta!

Tuesday, April 10, 2007

Cricket---- Our Passion

Go thru it...These are not my words....but I have the same feeling, the auther of this article has...

23rd March this day brought an end to India’s world cup campaign, 2 days of bad cricket, lack of high level concentration and application, surmount pressure, few great deliveries, lady luck totally against us are some of the factors which caused us this state.I’m a fan of Sachin, and I admire him as a great batsman, but I don’t know whether someone would have scolded more than I did when he got out that night..though it was a good delivery, he should have played it, and if a man who had played 384 matches couldn’t handle the pressure then who can?…Sachin should take the responsibility for this followed by Ganguly(whats the need to play vaas like that?), and comes poor dravid who should have been a lot more aggressive and thought provoking to players and as a captain he should take the responsibility as he should have pulled up the players like what ganguly did last time !!! Some stringe action should be taken against the players, Dravid can be asked to step down(any way he’ll do it by his own), ganguly and sachin can be given severe warning, cut down match fees etc etc, and a reshuffle in the rest of the team etc…but I think these three players have got more punishment than what they deserved…..

Happenings of the last 2-3 days have made me feel bad more than what I felt when india lost……..the things which I saw, read,listened, over-heard have made me ponder that do people are really civilized ? Yes, I do accept that the above mentioned trio[ who were the main reason for even daily wage workers to become cricket fans by their play in the past years(Sachin in particular)] have committed a blunder, dark days in their life, but dark days are part of every human being..they are also human beings I suppose. I do accept the people representing say half of the billion populations should not commit this blunder, but I just throw a question to the so called social minded media and and the so called real patriotic people who want these players head to be chopped off along with their families, do you have the same feeling and aggression (which you have for just a game) in all anti-public events happening around our country??

Just wanted to quote some things friends- the famous news channels which boast about their telecast -right from india’s loss have been conducting polls, viz. what can be done to the Indian team ? where do u feel that Indian team is heading to ? etc etc and one of the famous answers they got respectively were “can be given saadis to wear and asked to cook food at home!!” “ Can ask them to go straightaway to graveyard with their familes !! “… aren’t they ashamed to increase the BRB ratings by this!! Friends, is this what you do if your near or dear face a failure in his/her life ?……… I can strongly tell that out of the 1 billion population the most saddest will be those 11 players… no one will like to lose on any game for that matter…… If u feel that cricket is more than a game and it’s a part of our life, then aren’t the players your family members? Is this what you do if one of your family member is depressed ? those who have watched closely the faces of dravid, Sachin n co in the final moments of the match, would have seen the distress in their face…….. Not a single news channel is an exception.. starting from Sun News to Times Now.. they want to make money out of every minute of India’s loss.. what a sadistic nature !! They are interviewing agitated public, and the words which come out of them scolding the players’ family members(though it was muted, we could guess how cruel the words were!) made me feel really sorry for these players who because of these 2 bad days(which they will never forget in their life) are now facing greatest humiliation !!!….they say these players play for just money and the funniest part of it that the above statement comes out the news channel who closely cover burnt down bodies of infants and telecast for money!!! If these guys have patriotism to their peak, they should have conducted a poll – Is the present govt doing good to people? Sms your views, we’ll telecast uncensored sms by you as we do for cricket !! will they ?………..

will they conduct a poll- should Laloo be suspended and asked to sit at home for his corruption? Neither they will conduct a poll like that and nor a person will send sms “will ask Laloo to wear saadi”..they know that’ll be their end… …… Coming to tamilnadu’s news channel, everyone knows abt them.. when heavy rain lashed the city few years back, they asked the public to say “ivvalvu mazhai peyudhu, indhamma adhai onnum thadukka maatengudhu ? “..such is the state of them…. They were interviewing TV personalities, crap directors, past heroes for their views on Indian team ..goddamn I seriously ponder how worse media has become which was once the key for India’s freedom struggle ! One cinema director P Vasu who had directed crap movies so far says “ Indians don’t know how to play.. in the first 15 overs no fielder will be outside and they should have used that….tendulkar should be asked to sit at home.. dravid should be given punishment “ …. Gautham a local dancer, who shows his face time n again in tv serials says –“ if I would have played there, I would have done better… tendulkar n dravid should be ashamed of themselves”………… I donno her name, a tv serial artist and an item number dancer in cinema says “ I cant believe this… tendulkar should sit at home “………… enna kodumai nga idhu…… yaaru yaaru public statement kudukradhu nu oru vivasthai venaama? If they are like that interviews of sadagoppan Ramesh and murali karthik were even more funny . “I think its time for Sachin n ganguly to sit at home… they donno to play” says Ramesh.. murali karthik says “ they should have applied themselves”…….

Even we don’t have such a poor memory and we know how Ramesh and Murali kartik had played.. what to do- “yaanai kuzhi kulla vizhundha, ohnaai kooda yetti paarkumaam! “ Also was hearing the senseless radio channels… one guy just plays the interview of dravid before the start of world cup where he says we’ll do our best to bring the WC and then after that he plays the song “vaarthai thavari vittaai kannamma maarbu thudikkuthadi…….. “ ! great patriotism.. will he play our CM’s pre election talks and play the same song ?? he knows dravid or Sachin wont hire gangsters to finish him off !!! All these radio channels for just making money are making humiliation of these wounded players to the maximum extent !!! Coming to the so called patriotic people who owing to sheer patriotism are burning refugees of players, slapping them with chapels, abusing them and their familes with pure bad words in public televisions, staging protests etc etc.. I have a question for them too.. if you would have done the same things against cruel politicians( who have the fate of our life in their hands comparing to cricket which is just a game) atleast half of what you are doing here, India would have been a country what the poor man Mr.APJ still believes will become in 2020, by now itself ! Even my own personal example, I found that one of my close friend had tried to speak to me just after sachin’s dismissal that night(though I had slept then) to just tell me “what abt your sachin da? Have failed today also ? vetkama illai “ as if I’m sachin’s brother… isn’t he our Sachin who has played his heart out for 17 years for country….. do u take the failure as time to make fun of people ?...the same Sachin who was god to people when he played well, now has become a shit is it?

Coming by the argument “money”, I just want to take the trio as an example again… Sachin is 34 now, and has spent nearly 27 years of his life to cricket, and he still wants to play for country.. do u think that he wants money/fame/name/ records so that he wants to play?? He has got these more than anyone in this country ! And this hasn’t come over single day.. started to play cricket with bleeding nose and fought for a draw in late teen ages, he has come over a long way…. take the case of ganguly.. this royal guy, was thrown out of team at 32 and fought his way back into team by 34! Do u think he needs more money, and so he came to play !! Are you people talking sense ? Same with the case of Dravid ! These three have records which very few in cricket can have! We should cherish them !! They had 2 bad days, which have caused them to great humiliation of their life ! They say they acted in ads and got crores! Why did pepsi gave so much money coz it wanted to beat coco cola !! It is the sponsors and advertisers who make them rich so much and not the players who go towards them for money… Why did Sony lose 500 crores, coz they bid so much for their own good coz espn-star was waiting with 450 crores……. Money , money, money ! I couldn’t imagine that this single world have even made professionals and literates to think uncivilzed !!!

Coming to present debate of sacking these trios from the team and pick the domestic players !!! Can anyone deny the fact that the selected team wasn’t the best team available ! Murali kartik says “tamilnadu players should have been given chance, and that would have made India perform better in this world cup”… if TN players are best then why can’t they win the national level tournaments ? Why is that Mumbai alone wins 40 times?…. Kaif’s coach now shouts at the top of his voice that if kaif had played he would have done very well…. We all know how many chances kaif was given… the bad thing that its not that we lacked potentials, but surmount pressure n obvious reasons gave 2 bad days of cricket, which brought the end of campaign !! Everyone shouts now to sack Sachin, dravid, n ganguly from team.. can anyone think of a ODI/Test line up without these players right now…. Since it will be last few years of their cricket, sensible thing will be to groom young players around these three for the future.. sacking all of a sudden all these players would put as way down the barrel and its meaningless totally! Now, BCCI should appoint people to go and search talents in the streets of India coz the whole domestic set up should change, and these 15 players are the best among all domestic players no doubt……. Accepted, we didn’t play well, we had a bad tournament and that’s not the end of it… 1987 champs Aussies crashed out of first round in 1992, so as SL in 1999… any team, any person, can have a bad patch.. now it’s the turn of our team….

i repeat OUR TEAM !! is it not our duty to back them ? rather than shouting/making fun at the hour of failure out of pidity/emotions or whatever….. The ironical part is even former players couldn’t understand that. Kapil now scolds the team at his best. Can’t kapil remember just few months after winning the world cup WI toured India and went away with 5-0 white wash in both forms of cricket !! Doesn’t he know that ODI cricket is just playing good cricket on that particular day !! This trio is capable and deserve holding the cup ! Iam afraid that owing to foolish protests all over country if the three resign now, it will be a worst end to three illustrious careers. They have the capability to play more cricket, groom fresh talents and leave them for future which they will do in the recent future. Please allow them to do ! End of road to WC 2007, is not the end of everything !!!

Please treat cricket as a game and cricketers as human beings !! Don’t treat them as GODS when they win and please don’t treat them as SHITS when they lose ! Iam a fan of cricket not a fanatic and I wrote this blog to just express my views on humanitarian grounds ! I’m sure that I didn’t pen all that I have wanted but owing to length I finish it. It’s the moment of failure for the famous Indian Cricket, now its our turn to support the players and back them to come out of depression and do well in the future and not by sending mails/messages by scolding and making fun of already wounded hearts(of both players and fans) !!!I just finish this blog with a statement representing all those who support and back hearts of their near and dear in the moment of failure and depression-“Its history that you didn’t play well, didn’t apply yourselves and the dreams have been shattered! Bad days are part of life and it can be made a good day if we learn the mistakes from those. Hope you learn them. This failure can very well be the beginning of a new era of a formed/moulded Indian team, and our support is there for you ! Iam a fan of the game called cricket and above all iam a human being who tries to understand others feeling ! Wishing Indian Cricket that it regains its lost pride and glory sooner!